தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2012: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2012: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்

2012-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த திரைப்படங்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருதுகளுக்கான முதல் பரிசு வழக்கு எண் 18/9 திரைப்படத்துக்கும், இரண்டாம் பரிசு சாட்டை படத்துக்கும் மூன்றாம் பரிசு தோனி படத்துக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  கும்கி படத்துக்கு சிறப்புப் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.