தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2010: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2010: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்

2010-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த திரைப்படங்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருதுகளுக்கான முதல் பரிசு மைனா திரைப்படத்துக்கும், இரண்டாம் பரிசு களவாணி படத்துக்கும் மூன்றாம் பரிசு புத்ரன் படத்துக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம கிராமம் எனும் படத்துக்கு சிறப்புப் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.