தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2009: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2009: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்

2009-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த திரைப்படங்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருதுகளுக்கான முதல் பரிசு பசங்க திரைப்படத்துக்கும், இரண்டாம் பரிசு மாயாண்டி குடும்பத்தார் படத்துக்கும் மூன்றாம் பரிசு அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு படத்துக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.