தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2011: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2011: சிறந்த திரைப்படங்கள் - முழு விபரம்

2011-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த திரைப்படங்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருதுகளுக்கான முதல் பரிசு வாகை சூடவா திரைப்படத்துக்கும், இரண்டாம் பரிசு தெய்வத்திருமகள் படத்துக்கும் மூன்றாம் பரிசு உச்சிதனை முகர்ந்தால் படத்துக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  மெரினா படத்துக்கு சிறப்புப் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.