தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2011 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2011 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்

2011-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகர்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருது வாகை சூடவா திரைப்படத்துக்காக விமல்க்கும், அதே படத்துக்காக இனியாவுக்கும் வழங்கப்பட்டது.