தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2010 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2010 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்

2010-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகர்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருது ராவணன் திரைப்படத்துக்காக விக்ரமுக்கும், மைனா திரைப்படத்துக்காக அமலா பால்-க்கும் வழங்கப்பட்டது.