தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2009 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2009 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்

2009-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகர்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருது மலையன் திரைப்படத்துக்காக கரண், பொக்கிஷம் திரைப்படத்துக்காக பத்மப்பிரியாவுக்கு வழங்கப்பட்டது.