கொந்தளித்த முகென்
கொந்தளித்த முகென்

கோபத்தின் உச்சத்தில் கட்டிலை உடைத்த முகென்