சாக்ஷி - லாஸ்லியா
சாக்ஷி - லாஸ்லியா

கவினுக்காக முதன்முதலில் முட்டிக் கொண்ட சாக்ஷி மற்றும் லாஸ்லியா