கவின் - சாக்ஷி
கவின் - சாக்ஷி

Possessive என்ற பெயரில் கவின் சாக்ஷி இடையே துளிர்த்த காதல்