சாண்டி - கவின்
சாண்டி - கவின்

அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா.. ஓர் உயிர் ஈர் உடலாய் திரிந்த கவின் - சாண்டி இடையே விழுந்த பிரிவு