ஜாக்கி ஷ்ரோஃப்
ஜாக்கி ஷ்ரோஃப்

விஜய் - ‘13 மொழிகள, 200 படம் நடிச்சிருக்காரு ஜாக்கி ஷ்ராஃப், அவருடன் நடித்தது கவுரவம்..’