அபிராமி - முகென்
அபிராமி - முகென்

காதல் அத்தியாயம் 2-ல் வெடித்த முதல் சண்டை சேரை தூக்கி அபிராமியை அடிக்கப்போன முகென்