கவுண்டமணி - நின்னு கோரி வரணும்
கவுண்டமணி - நின்னு கோரி வரணும்

பால் இருக்கி பழம் இருக்கி... பசி இருக்காது....! நின்னு கோரி வரணும்.. வரணும்..