ஷெரின்
ஷெரின்

ஷெரினுக்கு சொல்லும் இடத்தில் தோப்புக்கரணம் போட வேண்டும் என்று தண்டனை கொடுத்தார்