ஏ.ஆர்.அமீன்
ஏ.ஆர்.அமீன்

ஏ.ஆர்.அமீன் அவர்களுக்கு “தி பெஸ்ட் புராமிஸிங் ஆர்ட்டிஸ்ட்” விருதினை இசையப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் வழங்கினார்.