சரவணன்
சரவணன்

முதல் மனைவியால் தான் இந்த நிலைக்கு ஆளானதை உணர்வுப்பூர்வமாக சரவணன் பகிர்ந்துக் கொண்டார்.