கயல்
கயல்

"அவ கண்ணப்பாத்து பேசப் பேச உள்ளாற இடியும் மின்னலுமா அடிச்சுப் பிரிச்சு மேஞ்சுட்டுப் போயிடுச்சு,"