Jashwanth Kannan (Ramesh Khanna son) - Priyanka
JASHWANTH KANNAN (RAMESH KHANNA SON) - PRIYANKA